Асоциация за устойчив туризъм

АСУ - Казанлък е регистрирана през 2005 г. като "Сдружение за алтернативен туризъм" в община Казанлък. С решение 1588/30.05.07 г. на Окръжен съд гр. Ст. Загора сдружението е пререгистрирано в "Асоциация за устойчив туризъм - Казанлък", като сдружение с обществено полезна дейност. В асоциацията членуват стопани на къщи за гости, занаятчии, аниматори, туристически водачи, интелектуалци. През изминалия тригодишен период членовете на асоциацията уастваха активно в "Проект за възраждане на община Казаналък", реализиран съвместно от община Казанлък и японската агенция за международно сътрудничество JICA.

С приетия на общото събрание устав, асоциацията си поставя следните основни цели:
  1. Развитие на устойчив туризъм и повишаване качеството на туристическите продукти и услуги
  2. Участие на сдружението в стратегии, проекти и програми в областта устойчив туризъм
  3. Разработване на съвместни проекти и дейности със сродни организации
  4. Възраждане, развитие и популяризиране на стари занаяти, култура и изкуство
  5. Повишаване на социалния статус и обществен престиж на членовете на сдружението
  6. Работа с деца и младежи по интереси и взаимодействие със секторите, работещи с хора в неравностойно положение
Асоциацията ще осъществява обществено-полезна дейност, изразяваща се в:
  1. Съхраняване, утвърждаване и развитие на духовните ценности, традиции, бит и култура
  2. Провеждане на обща политика за защите на местното културно-историческо и етнографско наследство и природните забележителности, както и закрила интересите на хотелиерите и ресторантьорите, майсторите на художествени занаяти и приложни изкуства, лица развиваши допълнителни услуги, лица предлагащи транспортни услуги и на други заинтересовани в развитието и предлагането на устойчиви туристически продукти
  3. Ангажиране с цел подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи
  4. Повишаване професионалната квалификация и подготовка на членовете на сдружението, с цел подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация и информиране на обществото за дейността им.

Website: http://www.kazanlaktour.com/

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378