отдаване под наем на земеделски земи в землище на с. Кънчево

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 433/05.03.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на :

общински обект “А”- общинска земеделска земя с обща площ от 64304,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 066031 в местността “Мишелика” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 000133; изток: имот № 065004, имот № 065001; юг: имот № 000137, запад: им. № 000133; с позиция 1 от приложение 10 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 1016,00 лв.

обект “Б”- общинска земеделска земя с обща площ от 951,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 045019 в местността “Тузлата” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – ливада, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 045018; изток: имот № 000061; юг: имот № 000208, запад: им. № 000182, за която е съставен АЧОС  № 1650/07.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 8517,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 051011 в местността “Теледже кая” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 051026, имот № 051025; изток: имот № 051025, имот № 000099; юг: имот № 000099, имот № 051010, имот № 051009, запад: им. № 051009, имот № 051005, за която е съставен АЧОС  № 1649/07.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 5073,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 051019 в местността “Теледже кая” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – наводнена ливада, категория пета при неполивни условия. При граници север: имот № 000099; изток: имот № 000099; юг: имот № 000099, имот № 051018, запад: им. № 051018, за която е съставен АЧОС  № 1648/07.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2061,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 063002 в местността “Кору ери” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000127, имот № 063001; изток: имот № 063001, имот № 063034; юг: имот № 063034, имот № 000127, запад: им. № 000127, за която е съставен АЧОС  № 1647/07.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 5740,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 063022 в местността “Кору ери” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия. При граници север: имот № 000128, имот № 063015; изток: имот № 063015, имот № 000127; юг: имот № 000127, имот № 063021, запад: им. № 063021, имот № 063020, за която е съставен АЧОС  № 1646/07.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 5502,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 063018 в местността “Кору ери” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 063017, имот № 000127; изток: имот № 063019, имот № 000128; юг: имот № 063030, запад: им. № 063016, имот № 063017, за която е съставен АЧОС  № 1645/07.02.2013 г. Всички с обща площ 27,844 дка, посочени в ГПУРИОС за 2013 г. в приложение 11, позиция 22. С начален годишен наем за всички в размер на 318,00 лв.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  28.03.2013 г. от 12,00 часа за обект ”А”,  от 12,10 часа, за обект “Б”, в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 04.04.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 80,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220