Отдаване под наем на общински земеделски земи в землището на с. Хаджидимитрово

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 586/26.03.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на :

общински обект “А”- общинска земеделска земя с площ от 911,00 кв.м., имот № 041027 в местността “Мерилика” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 041026; изток: имот № 041038; юг: имот № 041028, запад: им. № 041025; общинска земеделска земя с площ от 1112,00 кв.м., имот № 044009 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 044058, имот № 044059; изток: имот № 044042; юг: имот № 044010, запад: им. № 044057; общинска земеделска земя с обща площ от 935,00 кв.м., имот № 044056 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 044054; изток: имот № 043026; юг: имот № 000262, запад: им. № 044055; общинска земеделска земя с обща площ от 468,00 кв.м., имот № 044058 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. Имота е образуван от имот № 044088, право на преминаване за имот № 044059. Граници: север: имот № 044007; изток: имот № 044059; юг: имот № 044009, запад: им. № 044057; общинска земеделска земя с обща площ от 1106,00 кв.м., имот № 045020 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 045019; изток: имот № 044057; юг: имот № 045021, запад: им. № 045016; общинска земеделска земя с обща площ от 450,00 кв.м., имот № 045022 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 045021; изток: имот № 044057; юг: имот № 045023, запад: им. № 045023; общинска земеделска земя с обща площ от 351,00 кв.м., имот № 045040 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 045039; изток: имот № 000262; юг: имот № 074001, имот № 000231, запад: им. № 000231, имот № 045039; общинска земеделска земя с обща площ от 179,00 кв.м., имот № 045042 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 045009; изток: имот № 045010; юг: имот № 045010, запад: им. № 045041; общинска земеделска земя с обща площ от 1476,00 кв.м., имот № 046011 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000207; изток: имот № 045041; юг: имот № 046012, запад: им. № 046002; общинска земеделска земя с обща площ от 582,00 кв.м., имот № 046032 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 046031; изток: имот № 045041; юг: имот № 046033, запад: им. № 000231; общинска земеделска земя с обща площ от 1668,00 кв.м., имот № 046033 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 046032; изток: имот № 045041; юг: имот № 046034, запад: им. № 000231; общинска земеделска земя с обща площ от 398,00 кв.м., имот № 046037 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 046029; изток: имот № 045041; юг: имот № 046030, запад: им. № 046029; общинска земеделска земя с обща площ от 1381,00 кв.м., имот № 047023 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 047022; изток: имот № 046036; юг: имот № 047024, запад: им. № 047014; общинска земеделска земя с обща площ от 297,00 кв.м., имот № 047027 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 047019; изток: имот № 046036; юг: имот № 047020, запад: им. №047012, имот № 047011; общинска земеделска земя с обща площ от 498,00 кв.м., имот № 047028 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 047024; изток: имот № 046036; юг: имот № 047025, запад: им. № 047014; общинска земеделска земя с обща площ от 1835,00 кв.м., имот № 048026 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 048025; изток: имот № 000208; юг: имот № 000258, запад: им. № 048023; общинска земеделска земя с обща площ от 1644,00 кв.м., имот  № 048027 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 048020, имот № 048021; изток: имот № 048022; юг: имот № 000258, запад: им. № 048019; общинска земеделска земя с обща площ от 1501,00 кв.м., имот № 048028 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 048001; изток: имот № 048004; юг: имот № 048006, имот № 048005, запад: им. № 048003,; общинска земеделска земя с обща площ от 903,00 кв.м., имот № 048029 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 048017; изток: имот № 048019; юг: имот № 000258, запад: им. № 048018; общинска земеделска земя с обща площ от 917,00 кв.м., представляваща поземлен имот  № 049024 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000195; изток: имот № 000167; юг: имот № 049025, запад: им. № 049023; общинска земеделска земя с обща площ от 396,00 кв.м., имот № 049035 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 049001, имот № 049003, имот № 049004; изток: имот № 049034; юг: имот № 049034, запад: им. № 049001; общинска земеделска земя с обща площ от 1998,00 кв.м., имот  № 049036 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 049020; изток: имот № 049021, имот № 049026; юг: имот № 048001, запад: им. № 049027; общинска земеделска земя с обща площ от 1999,00 кв.м., имот  № 049037 в местността “Под корията” в землището на с., с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000195; изток: имот № 049011; юг: имот № 049029, имот № 049030, запад: им. № 049010; общинска земеделска земя с обща площ от 1697,00 кв.м., имот  № 049038 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 049021, имот № 049022; изток: имот № 049025; юг: имот № 048001, запад: им. № 049026, за която е съставен АЧОС  № 1331/06.06.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1223,00 кв.м., имот № 050020 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000195; изток: имот № 050019; юг: имот № 050010, запад: им. № 050021; общинска земеделска земя с обща площ от 700,00 кв.м., имот  № 050021 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000195; изток: имот № 050020; юг: имот № 050009, запад: им. № 050009; общинска земеделска земя с обща площ от 175,00 кв.м., имот № 051014 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета (0.113) и четвърта (0,062) при неполивни условия, при граници север: имот № 051013; изток: имот № 051015; юг: имот № 051016, запад: им. № 051013, за която е съставен АЧОС № 1399/29.06.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1738,00 кв.м., имот № 078010 в местността “Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – зеленчукова култура, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 078001; изток: имот № 078004, имот № 078005, имот № 078006, имот № 078007, имот № 078008, имот № 078009; юг: имот № 000176, запад: им. № 000132. Всички с обща площ от 28,538 дка с позиция 14 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 373,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

обект “Б”- общинска земеделска земя с обща площ от 1381,00 кв.м., имот № 052015 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77027, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия; общинска земеделска земя с обща площ от 368,00 кв.м.,имот № 053005 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот №000254; изток: имот № 053006; юг: имот № 053007, запад: им. № 053004; общинска земеделска земя с обща площ от 367,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 054032 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 054031; изток: имот № 054033; юг: имот № 054034, запад: им. № 000152; общинска земеделска земя с обща площ от 416,00 кв.м., имот № 056003 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета (0.166) четвърта (0,250) при неполивни условия, при граници север: имот №000150; изток: имот № 056004; юг: имот № 056005, запад: им. № 056002, за която е съставен АЧОС  № 1405/02.07.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 326,00 кв.м., имот № 058005 в местността “Фиданкос” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот №058001; изток: имот № 058007; юг: имот № 058006, запад: им. № 058004; общинска земеделска земя с обща площ от 563,00 кв.м., имот № 058006 в местността “Фиданкос” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот №058003, имот № 058004, имот № 058005; изток: имот № 058007; юг: имот № 058013, запад: им. № 058002, общинска земеделска земя с обща площ от 1021,00 кв.м., имот № 060028 в местността “Фиданкос” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 060047; изток: имот № 060029; юг: имот № 000219, запад: им. № 000219.; общинска земеделска земя с обща площ от 367,00 кв.м., имот № 060036 в местността “Фиданкос” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот №060035; изток: имот № 060037; юг: имот № 060038, запад: им. № 060031, за която е съставен АЧОС  № 1431/30.07.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1145,00 кв.м., имот № 062002 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот №000185; изток: имот № 062003; юг: имот №062008, запад: им. № 062001; общинска земеделска земя с обща площ от 1876,00 кв.м., имот с № 062010 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета (0.750), четвърта (1.126) при неполивни условия, при граници север: имот № 062009; изток: имот № 062012; юг: имот № 062011, запад: им. № 062001; общинска земеделска земя с обща площ от 1657,00 кв.м.,имот № 064003 в местността “Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 064002; изток: имот № 000261; юг: имот №064004, запад: имот № 064005, им. № 064001; общинска земеделска земя с обща площ от 1416,00 кв.м., представляваща поземлен имот №067001 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета (0.283) четвърта (1,133) при неполивни условия, при граници север: имот № 000188; изток: имот № 067005; юг: имот № 067002, запад: им. № 067015; общинска земеделска земя с обща площ от 1384,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 067016 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 067014; изток: имот № 000020; юг: имот № 000216, запад: им. № 067013; общинска земеделска земя с обща площ от 1841,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 068005 в местността “Къндрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 068001; изток: имот № 000214; юг: имот № 068006, запад: им. № 068004; общинска земеделска земя с обща площ от 1196,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 071003 в местността “Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 071002; изток: имот № 071004; юг: имот № 071020, запад: им. № 000091; общинска земеделска земя с обща площ от 920,00 кв.м., имот № 072012 в местността “Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта  при неполивни условия, при граници север: имот № 072011; изток: имот № 072013; юг: имот № 000228, запад: им. № 000224; общинска земеделска земя с обща площ от 1839,00 кв.м., имот № 072022 в местността “Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 072021; изток: имот № 0072033, имот № 072032, имот № 072031; юг: имот № 072023, запад: им. № 072018; общинска земеделска земя с обща площ от 740,00 кв.м имот № 075004 в местността “Кара гьол” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 005003, имот № 075002; изток: имот № 075002, имот № 075008; юг: имот № 075008, имот № 075005, запад: им. № 075005; общинска земеделска земя с обща площ от 1106,00 кв.м., имот № 075032 в местността “Кара гьол” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 075026, имот № 075031; изток: имот № 075031; юг: имот № 075040, имот № 075033, запад: им. № 075033; общинска земеделска земя с обща площ от 1838,00 кв.м., имот № 076015 в местността “Кара гьол” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 076002, имот № 076014; изток: имот № 076014, имот № 076023; юг: имот № 076023, имот № 076016, запад: им. № 076016, имот № 076003; общинска земеделска земя с обща площ от 1181,00 кв.м., имот № 077070 в местността “Кара гьол” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000240; изток: имот № 000240; юг: имот № 077069, запад: им. № 077048, имот № 077047. Всички с обща площ 22,948 дка, посочени в ГПУРИОС за 2013 г. в приложение 11, позиция 15. С начален годишен наем за всички в размер на 415,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  23.04.2013 г. от 12,00 часа за обект ”А”,  от 12,10 часа, за обект “Б”, в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 30.04.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220