ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО И С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 690/03.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на :

общински обект “А”- общинска земеделска земя с обща площ от 151,00 кв.м., имот с № 026001 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 027032, имот № 000046; изток: имот № 000046; юг: имот № 026002, запад: им. № 027032, за която е съставен АЧОС  № 1029/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 271,00 кв.м., имот с № 026006 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 026002, имот № 000046; изток: имот № 000046; юг: имот № 026005, запад: им. № 026002, за която е съставен АЧОС  № 1030/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 58,00 кв.м., имот с № 026007 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. При граници - север: имот № 026069, имот № 000046; изток: имот № 000046; юг: имот № 026008, запад: им. № 026009, за която е съставен АЧОС  № 1031/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 498,00 кв.м., имот с № 026017 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Санитарно - охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс “Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.Граници: север: имот № 026069, имот № 026064; изток: имот № 026068; юг: имот № 000085, запад: им. № 026069, за която е съставен АЧОС  № 1032/15.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 873,00 кв.м., имот с № 026024 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 027032, имот № 026023; изток: имот № 026029; юг: имот № 026025, запад: им. № 027032, за която е съставен АЧОС № 1033/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 224,00 кв.м., имот с № 026061 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Санитарно - охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс “Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Граници - север: имот № 026060; изток: имот № 026062; юг: имот № 000085, запад: им. № 026042, за която е съставен АЧОС № 1034/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1730,00 кв.м., имот с № 027019 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – ливада, категория пета (0,692) и четвърна (1,038) при неполивни условия, при граници север: имот № 027018; изток: имот № 027032; юг: имот № 027020, запад: им. № 027021, имот № 027017, за която е съставен АЧОС  № 1117/02.02.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 242,00 кв.м., имот с № 029012 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – ливада, категория пета (0.124) и четвърта (0.118) при неполивни условия Върху имота има следните ограничения: Санитарно - охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс “Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Граници север: имот № 000085; изток: имот № 029024; юг: имот № 000077, запад: им. № 029011, за която е съставен АЧОС  № 1118/02.02.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 184,00 кв.м., имот с № 029035 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 029010; изток: имот № 029011; юг: имот № 000076, запад: им. № 000076, за която е съставен АЧОС № 1116/02.02.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1434,00 кв.м., имот с № 030004 в местността “Мандрата” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – ливада, категория пета (1.004) и четвърта (0,430) при неполивни условия, при граници север: имот № 030003, имот № 030001; изток: имот № 030001; юг: имот № 030005, запад: им. № 030011, за която е съставен АЧОС  № 1210/12.04.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 318,00 кв.м., имот с № 032002 в местността “Сарола бахча” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 032001; изток: имот № 032027; юг: имот № 032003, запад: им. № 000074, за която е съставен АЧОС  № 1035/16.11.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 357,00 кв.м., имот с № 033024 в местността “Сарола бахча” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 033026; изток: имот № 033025; юг: имот № 033052, запад: им. № 033023, за която е съставен АЧОС № 1212/12.04.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 295,00 кв.м., имот с № 035007 в местността “До село” в землището на с. Хаджидимитрово, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 035006; изток: имот № 000125; юг: имот № 000125, запад: им. № 035008, за която е съставен АЧОС № 1211/12.04.2012 г.; Всички с обща площ от 6,635 дка с позиция 13 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 94,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

обект “Б”- общинска земеделска земя с обща площ от 267,00 кв.м., имот с № 017029 в местността “Тунджа” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000440, имот № 000324; изток: имот № 000324, юг: имот № 000324, имот № 017007; запад: имот № 017007, имот № 000440, за която е съставен АЧОС  № 1710/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 385,00 кв.м., имот с № 061054 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 000078, имот № 000652; изток: имот № 000652, юг: имот № 000652, имот № 061053; запад: имот № 061053, имот № 000078, за която е съставен АЧОС  № 1722/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 378,00 кв.м., имот с № 064030 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 064016; изток: имот № 064017, юг: имот № 999223; запад: имот № 999223, за която е съставен АЧОС №1706/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 800,00 кв.м., имот с № 088018 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 088016, имот № 088017; изток: имот № 088017, имот № 999014, юг: имот № 999014; запад: имот № 999014, имот № 088015, имот № 088016, за която е съставен АЧОС  № 1708/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 296,00 кв.м., имот с № 092018 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 092015; изток: имот № 092007, юг: имот № 092014; запад: имот № 999017, за която е съставен АЧОС № 1721/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 215,00 кв.м., имот с № 123030 в местността “Бяла глина” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 123029, имот № 000596; изток: имот № 000596,юг: имот № 123010; запад: имот № 123029, за която е съставен АЧОС  № 1709/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 500,00 кв.м., имот с № 134013 в местността “Гяур дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 134012; изток: имот № 000990, юг: имот № 999218; запад: имот № 134022, за която е съставен АЧОС № 1720/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 509,00 кв.м., имот с № 135043 в местността “Гяур дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 999038; изток: имот № 135028, юг: имот № 135026; запад:имот № 135026, за която е съставен АЧОС  № 1719/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 801,00 кв.м., имот с № 155006 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 155004; изток: имот № 155014 юг: имот № 999225; запад: имот № 155005, за която е съставен АЧОС № 1718/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 850,00 кв.м., имот с № 234001 в местността “Кочен дере” в землището на с. Горно Черковище с начин на трайно ползване – нива, категория осма при неполивни условия, при граници север: имот № 999098; изток: имот № 999098; юг: имот № 234007; запад: имот № 234002, за която е съставен АЧОС № 1717/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 700,00 кв.м., имот с № 261064 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 999138; изток: имот № 999138, юг: имот № 261057, имот № 261055; запад: имот № 261055, за която е съставен АЧОС № 1716/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 492,00 кв.м., имот с № 265023 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 265021; изток: имот № 265028, юг: имот № 999137; запад: имот № 265029, за която е съставен АЧОС № 1714/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 714,00 кв.м., имот с № 265025 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 265007; изток: имот № 000386, юг: имот № 000386; запад: имот № 265008, за която е съставен АЧОС  № 1715/26.02.2013 г.; Всички с обща площ 6,907дка, посочени в ГПУРИОС за 2013 г. в приложение 11, позиция 5. С начален годишен наем за всички в размер на 82,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

- обект “В” - общинска земеделска земя с обща площ от 300,00 кв.м., имот с № 227018 в местността “Калнийска река” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 227009, имот № 227010; изток: имот № 227010, имот № 227011, юг: имот № 227011, имот № 999125; запад: имот № 999125, за която е съставен АЧОС  № 1713/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 683,00 кв.м., имот с № 241046 в местността “До село” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 241008, имот № 241007; изток: имот № 000021, имот № 999071, юг: имот № 999071; запад: имот № 241010, имот № 241008, за която е съставен АЧОС № 1707/25.02.2013 г. Посочени в приложение11, позиция 6 от ГПУРИОС за 2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 600,00 кв.м., имот с № 063024 в местността “Пазарски път” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 063023; изток: имот № 000997; юг: имот № 063025; запад: имот № 063016, за която е съставен АЧОС №1699/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 572,00 кв.м., имот с № 200019 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 200011; изток: имот №000251, юг: имот № 200012; запад: имот № 000266, за която е съставен АЧОС № 1705/25.02.2013 г. Посочени в приложение 11, позиция 6 от ГПУРИОС за 2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 800,00 кв.м., имот с № 028023 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000460; изток: имот №028022; юг: имот № 028029, имот № 028028; запад: имот № 028024, за която е съставен АЧОС № 1698/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 100,00 кв.м., имот с № 065060 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 065027; изток: имот № 065026, юг: имот № 000602; запад: имот № 000602, за която е съставен АЧОС № 1691/21.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 286,00 кв.м., имот с № 068141 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000483; изток: имот № 068115, юг: имот № 068128; запад: имот № 000483, за която е съставен АЧОС  № 1697/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 358,00 кв.м., имот с № 083028 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 999007; изток: имот № 999008; юг: имот № 083021; запад: имот № 999007, за която е съставен АЧОС № 1687/20.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 238,00 кв.м., имот с № 112026 в местността “Бяла глина” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 112022, имот № 000848; изток: имот № 000848; юг: имот № 000848, имот № 112025; запад: имот № 112022, за която е съставен АЧОС  № 1696/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 961,00 кв.м., имот с № 113014 в местността “Бяла глина” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 113013, имот № 113012; изток: имот №113012, имот № 000835, юг: имот № 000835; запад: имот № 000835, за която е съставен АЧОС  № 1688/20.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2418,00 кв.м., имот с № 157014 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 000924; изток: имот № 157001, имот № 157002, юг: имот № 157027; запад: имот № 000924, за която е съставен АЧОС № 1695/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 146,00 кв.м., имот с № 158029 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 158028; изток: имот № 999042, юг: имот № 999042; запад: имот № 158024; за която е съставен АЧОС  № 1702/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1143,00 кв.м., имот с № 222047 в местността “Калнийска река” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 222045; изток: имот № 222044, юг: имот № 999118; запад: имот № 222045, за която е съставен АЧОС № 1690/21.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 427,00 кв.м., имот с № 222048 в местността “Калнийска река” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 999119; изток: имот № 222021,юг: имот № 222049; запад: имот № 000768, за която е съставен АЧОС  № 1694/22.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 391,00 кв.м., имот с № 232008 в местността “Калнийска река” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 232007; изток: имот № 999121; юг: имот № 999121; запад: имот № 999121, за която е съставен АЧОС № 1700/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1599,00 кв.м., имот с № 245006 в местността “Кочен дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 245004; изток: имот № 000605, юг: имот № 245007; запад: имот № 245020, имот № 245019, за която е съставен АЧОС № 1693/21.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 235,00 кв.м., имот с № 259009 в местността “Калнийска река” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 259007; изток: имот № 000243; юг: имот № 000243; запад: имот № 259006, за която е съставен АЧОС № 1704/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 905,00 кв.м., имот с № 343006 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – ливада, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 343003; изток: имот № 343004, имот № 343005; юг: имот № 999237; запад: имот № 999237, за която е съставен АЧОС № 1703/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1119,00 кв.м., имот с № 349027 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 349018; изток: имот № 000279, юг: имот № 349019; запад: имот № 349026, за която е съставен АЧОС  № 1701/25.02.2013 г.;Посочени в приложение 11, позиция 8 от  ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 13,281 дка. С начален годишен наем в размер на 134,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  26.04.2013 г. от 12,00 часа за обект ”А”,  от 12,10 часа, за обект “Б” и в 12,20 часа за обект “В”, в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 07.05.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220