Избран е изпълнителят на инженеринговите дейности на Интегриран воден проект на Община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък

           На 18 май 2013 беше сключен Договор № Д07-71/18.05.2013г. между Община Казанлък и Консорциум „ИНТЕРПРОМ КАРО ВИТКОВИЦЕ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, гр.София, фирмата  изпълнител на инжeнеринговите дейности по „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък”. С договора се слага началото на изпълнението на основните дейности по проекта.

           В задълженията на избрания изпълнител за инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък” се предвиждат извършването на дейности като проектиране, авторски надзор на проекта, строителство, доставка и монтаж на необходимите съоръжения. Наред с това изпълнителят ще отговаря и за електрообзавеждане, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация с тестове, предвидени в договора и 12-месечен период на контрол и подпомагане на дейността на ГПСОВ и своевременното отстраняване на възникнали проблеми и дефекти.       

           Община Казанлък е бенефициент по проект Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът, одобрен с договор № DIR-51011116-C026 от 08 август 2012г., е на обща стойност 22 974 967,80 лв., от които 1 387 365,25 лв. собствен принос на Община Казанлък. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 21 587 602,55 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд 17 270 082,04 лв. и Национално съфинансиране 4 317 520,51 лв.

            “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ е най-мащабният инфраструктурен проект на Община Казанлък. След реализирането му ще бъде постигнат огромен социален ефект, защото ще се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 49 557 жители в района на гр. Казанлък и прилежащите населени места.

  Изтегли Документ
публ. на 30.05.2013 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220