отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Средногорово

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1523/25.06.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинска земеделска земя, както следва: общинска земеделска земя с обща площ от 4770,00 кв.м., имот с № 187021 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000647, имот № 187022; изток: имот № 187022, имот № 000650; юг: имот № 000650, имот № 187033, имот № 187036, имот № 187032, имот №187034, запад: им. № 000650, имот № 187034, за която е съставен АЧОС  № 1864/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 9354,00 кв.м., имот с № 187032 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 187021, имот № 187036; изток: имот № 187036, имот № 000651; юг: имот № 000651, имот № 000650; запад: им. № 000650, имот № 187025, имот № 187034, имот № 187021, за която е съставен АЧОС  № 1867/27.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 7321,00 кв.м., имот с № 187037 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000651; изток: имот № 000650; юг: имот № 000650, запад: им. № 000650, имот № 000651, за която е съставен АЧОС  № 1863/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6670,00 кв.м., имот с № 187039 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000647; изток: имот № имот № 000650; юг: имот № 187040, запад: им. имот № 187023, за която е съставен АЧОС  № 1861/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4408,00 кв.м., имот с № 187040 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 187023, имот № 187039; изток: имот № 000650; юг: имот № 000650; запад: им. № 000650, за която е съставен АЧОС  № 1860/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 16347,00 кв.м., имот с № 253007 в местността “Каваците” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000741; изток: имот №  имот № 000741; юг: имот № 253010, имот № 253006; запад: им. № 000741, за която е съставен АЧОС № 1854/15.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6501,00 кв.м., имот с № 253006 в местността “Каваците” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 253007; изток: имот №  имот № 253010; юг: имот № 000742; запад: имот № 253011, им. № 000741, за която е съставен АЧОС  № 1850/14.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1201,00 кв.м., имот с № 187002 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000307; изток: имот № 000307, имот № 187003; юг: имот № 187012, имот № 187011; запад: им. № 187001, за която е съставен АЧОС № 1858/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1600,00 кв.м., имот с № 187009 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000307, имот № 187024; изток: имот № 187024; юг: имот № 187024, имот № 187017, имот № 187016, имот № 187015, имот № 187014; запад: им. № 187008, за която е съставен АЧОС № 1859/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 996,00 кв.м., имот с № 187018 в местността “Стръмния бозалък” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000307; изток: имот № 000307; юг: имот № 000647; запад: им. № 187035, за която е съставен АЧОС № 1862/23.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 7796,00 кв.м., имот с № 225034 в местността “Стайковото” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 225056, имот № 000680; изток: имот № 000680, имот № 225071; юг: имот № 225071, имот № 000681, имот № 000679; запад: им. № 000679, имот № 225055, за която е съставен АЧОС № 1873/27.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 17691,00 кв.м., имот с № 225036 в местността “Стайковото” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 225069, имот № 225067; изток: имот № 000681,  имот № 000680; юг: имот № 000680, имот № 000681; запад: им. № 000681, за която е съставен АЧОС № 1872/27.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 14440,00 кв.м., имот с № 225048 в местността “Терзийски ливади” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 225065, имот № 000678; изток: имот № 000678, имот № 000389; юг: имот № 000389, имот № 000681; запад: им. № 000681, за която е съставен АЧОС № 1855/15.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 29111,00 кв.м., имот с № 225050 в местността “Терзийски ливади” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 225038, имот № 000678; изток: имот № 000678  имот № 000677; юг: имот № 000677; запад: им. № 000677, имот № 225038, за която е съставен АЧОС № 1856/15.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6092,00 кв.м., имот с № 225049 в местността “Терзийски ливади” в землището на с. Средногорово, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 225066; изток: имот № 000389; юг: имот № 000389, имот № 000677, имот № 000678; запад: им. № 000678, за която е съставен АЧОС № 1870/27.05.2013 г.; Всички с обща площ от 134,298 дка с позиция 37 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 1210,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  15.07.2013 г. от 12,00 часа за в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 22.07.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

 

публ. на 01.07.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220