Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Ръжена

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1554/01.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинска земеделска земя, както следва: общинска земеделска земя с обща площ от 7426,00 кв.м., имот с № 001006 в местността “Кечин каран” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 001005, имот № 000112; изток: имот № 000112, имот № 001008; юг: имот № 001008, имот № 000111, запад: им. № 000111, за която е съставен АЧОС  № 1865/27.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3100,00 кв.м., имот с № 002016 в местността “Кечин каран” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 002015, имот № 002010; изток: имот № 002010; юг: имот № 002017, запад: им. № 000110, за която е съставен АЧОС  № 1878/29.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6241,00 кв.м., имот с № 011033 в местността “Мини орман” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 011035; изток: имот № 000007; юг: имот № 011009, запад: им. № 000088, за която е съставен АЧОС № 1879/29.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 21074,00 кв.м., имот с № 022003 в местността “Под корията” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000140, имот № 022002; изток: имот № 000141; юг: имот № 000141, имот № 022006, запад: им. № 000140, за която е съставен АЧОС № 1888/30.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4752,00 кв.м., имот с № 022014 в местността “Под корията” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 022013; изток: имот № 000141; юг: имот № 000141, имот № 022015, запад: им. № 000140, за която е съставен АЧОС  № 1880/29.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 7078,00 кв.м., имот с № 025002 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000147; изток: имот № 025003; юг: имот № 000144, запад: им. № 000147, за която е съставен АЧОС № 1881/29.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1713,00 кв.м.,  имот с № 026035 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000144, имот № 026036, имот № 026037; изток: имот № 000147; юг: имот № 000147, имот № 026013, запад: им. № 026013, имот № 000144, за която е съставен АЧОС № 1882/29.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6092,00 кв.м., имот с № 027007 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000150, имот № 027006; изток: имот № 000147; юг: имот № 000147, имот № 027026, имот № 027008, запад: им. № 000150, за която е съставен АЧОС № 1890/30.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3907,00 кв.м., имот с № 027024 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000147, имот № 027023; изток: имот № 000150; юг: имот № 027025, запад: им. № 000147, за която е съставен АЧОС № 1891/30.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2482,00 кв.м., имот с № 028002 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000148, имот № 028003; изток: имот № 028003; юг: имот № 000149, запад: им. № 000149, имот № 000148, за която е съставен АЧОС  № 1889/30.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1969,00 кв.м., имот с № 028014 в местността “Под стопанския двор” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 028013, имот № 028011; изток: имот № 000149; юг: имот № 028015, запад: им. № 000054, за която е съставен АЧОС № 1903/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2400,00 кв.м., имот с № 056014 в местността “Бозаджиря” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 056013; изток: имот № 000303; юг: имот № 000303, имот № 000074, запад: им. № 000074, за която е съставен АЧОС № 1902/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3844,00 кв.м имот с № 068008 в местността “Канлънджа” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000170; изток: имот № 000170; юг: имот № 068010, имот № 068009, запад: им. № 068009, за която е съставен АЧОС  № 1901/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 7011,00 кв.м., имот с № 068012 в местността “Канлъндж” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000172; изток: имот № 068014; юг: имот № 000171, запад: им. № 000171, за която е съставен АЧОС  № 1900/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3003,00 кв.м., имот с № 068031 в местността “Канлънджа” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000172; изток: имот № 068024; юг: имот № 068032, запад: им. № 068022, имот № 068021, за която е съставен АЧОС № 1899/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3001,00 кв.м., имот с № 088022 в местността “Саите” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 088021; изток: имот № 000047; юг: имот № 088023, запад: им. № 000287, за която е съставен АЧОС  № 1898/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 714,00 кв.м., имот с № 088030 в местността “Саите” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000050; изток: имот № 000050; юг: имот № 000029, запад: им. № 000029, за която е съставен АЧОС  № 1897/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4149,00 кв.м., имот с № 097010 в местността “Черешака” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 097009; изток: имот № 000252; юг: имот № 000252, запад: им. № 000254, за която е съставен АЧОС № 1896/03.06.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3858,00 кв.м., имот с № 097024 в местността “Черешака” в землището на с. Ръжена, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000252; изток: имот № 000252; юг: имот № 097023, запад: им. № 097017, за която е съставен АЧОС  № 1895/03.06.2013 г.; Всички с обща площ от 93,814 дка с позиция 36 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 1655,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  30.07.2013 г. от 12,00 часа за в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 06.08.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 120,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 01.07.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220