отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Горно Черковище

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1611/05.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, както следва: общинска земеделска земя с обща площ от 267,00 кв.м., имот с № 017029 в местността “Тунджа” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000440, имот № 000324; изток: имот № 000324, юг: имот № 000324, имот № 017007; запад: имот № 017007, имот № 000440, за която е съставен АЧОС  № 1710/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 385,00 кв.м., имот с № 061054 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 000078, имот № 000652; изток: имот № 000652, юг: имот № 000652, имот № 061053; запад: имот № 061053, имот № 000078, за която е съставен АЧОС № 1722/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 378,00 кв.м., имот с № 064030 в местността “Керезлика” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – индустриална култура, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 064016; изток: имот № 064017, юг: имот № 999223; запад: имот № 999223, за която е съставен АЧОС  № 1706/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 800,00 кв.м., имот с № 088018 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 088016, имот № 088017; изток: имот № 088017, имот № 999014, юг: имот № 999014; запад: имот № 999014, имот № 088015, имот № 088016, за която е съставен АЧОС № 1708/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 296,00 кв.м., имот с № 092018 в местността “Черешака” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – посевна площ, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 092015; изток: имот № 092007, юг: имот № 092014; запад: имот № 999017, за която е съставен АЧОС № 1721/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 215,00 кв.м., имот с № 123030 в местността “Бяла глина” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 123029, имот № 000596; изток: имот № 000596,юг: имот № 123010; запад: имот № 123029, за която е съставен АЧОС  № 1709/25.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 500,00 кв.м., имот с № 134013 в местността “Гяур дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 134012; изток: имот № 000990, юг: имот № 999218; запад: имот № 134022, за която е съставен АЧОС № 1720/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 509,00 кв.м., имот с № 135043 в местността “Гяур дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 999038; изток: имот № 135028, юг: имот № 135026; запад:имот № 135026, за която е съставен АЧОС № 1719/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 801,00 кв.м., имот с № 155006 в местността “Добралъка” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 155004; изток: имот № 155014 юг: имот № 999225; запад: имот № 155005, за която е съставен АЧОС № 1718/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 850,00 кв.м., имот с № 234001 в местността “Кочен дере” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория осма при неполивни условия, при граници север: имот № 999098; изток: имот № 999098; юг: имот № 234007; запад: имот № 234002, за която е съставен АЧОС № 1717/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 700,00 кв.м., имот с № 261064 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 999138; изток: имот № 999138, юг: имот № 261057, имот № 261055; запад: имот № 261055, за която е съставен АЧОС № 1716/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 492,00 кв.м., имот с № 265023 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 265021; изток: имот № 265028, юг: имот № 999137; запад: имот № 265029, за която е съставен АЧОС № 1714/26.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 714,00 кв.м., имот с № 265025 в местността “Бетейджик” в землището на с. Горно Черковище, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 265007; изток: имот № 000386, юг: имот № 000386; запад: имот № 265008, за която е съставен АЧОС  № 1715/26.02.2013 г.; Всички с обща площ 6,907дка, посочени в ГПУРИОС за 2013 г. в приложение 11, позиция 5. С начален годишен наем за всички в размер на 82,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  29.07.2013 г. от 11,00 часа за в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 05.08.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 12.07.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220