Отдаване под наем на общински земеделски земи в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1689/19.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинска земеделска земя, както следва:

обект “А” - общинска земеделска земя с обща площ от 27011,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор  27499.164.581 в местността “Руски гробища” в землището на с. Енина с ЕКАТТЕ 27499, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 27499.196.410; изток: имот № 27499.164.199, имот № 27499.164.533; юг: имот № 27499.164.208, запад: им. № 27499.196.410, за която е съставен АЧОС № 1644/06.02.2013 г.; с позиция 30 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 338,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Б” - общинска земеделска земя с обща площ от 2506,00 кв.м., имот с № 100031 в местността “Под село” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 100035, имот № 100030; изток: имот № 000582; юг: имот № 000576, запад: им. № 000583, имот № 100035, за която е съставен АЧОС № 1836/08.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3173,00 кв.м., имот с № 100026 в местността “Под село” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 100025; изток: имот № 000576; юг: имот № 100027, запад: им. № 100038, имот № 100062, за която е съставен АЧОС № 1837/08.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3102,00 кв.м., имот с № 100060 в местността “Под село” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета (1.737) и шеста (1,365) при неполивни условия, при граници север: имот № 100035; изток: имот № 000583; юг: имот № 000576, запад: имот № 100032, за която е съставен АЧОС № 1838/08.05.2013 г.; с позиция 34 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., Всички с обща площ от 8,781 дка с начален годишен наем в размер на 84,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “В” - общинска земеделска земя с обща площ от 3696,00 кв.м., имот с № 109006 в местността “Мочура” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000156, имот № 000192; изток: имот № 000676; юг: имот № 000166, запад: имот № 109005, за която е съставен АЧОС № 1851/14.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2550,00 кв.м., имот с № 108001 в местността “Мочура” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 000192; изток: имот № 108002; юг: имот № 108041, запад: им. № 000676, за която е съставен АЧОС № 1852/14.05.2013 г.;с позиция 35 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2013 г. С начален годишен наем в размер на 78,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Г” - общинска земеделска земя с обща площ от 9991,00 кв.м., имот с № 087015 в местността “Каменец” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 087038, имот № 087014; изток: имот № 000659; юг: имот № 087016, запад: имот № 087036, имот № 087037, имот № 087038, за която е съставен АЧОС № 1830/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1998,00 кв.м., имот с № 083002 в местността “Остроша” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000654; изток: имот № 083003; юг: имот № 083048, запад: имот № 083001, за която е съставен АЧОС № 1832/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2002,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 084007 в местността “Остроша” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000654; изток: имот № 084008; юг: имот № 084010, запад: имот № 084006, за която е съставен АЧОС № 1831/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6496,00 кв.м., имот с № 087043 в местността “Каменец” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 087044; изток: имот № 087007, имот № 087008, имот № 087009; юг: имот № 087042, запад: имот № 000526, за която е съставен АЧОС № 1833/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2098,00 кв.м., имот с № 088007 в местността “Каменец” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 088006; изток: имот № 000526; юг: имот № 088008, запад: имот № 000540, за която е съставен АЧОС № 1834/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1596,00 кв.м., имот с № 097014 в местността “Косматка” в землището на гр. Шипка , с начин на трайно ползване – нива, категория девета (0.606) и шеста (0,990) при неполивни условия, при граници север: имот № 097010, имот № 097009; изток: имот № 000662; юг: имот № 000635, запад: имот № 097010, за която е съставен АЧОС № 1847/09.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3895,00 кв.м., имот с № 101027 в местността “Под село” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 101026; изток: имот № 000671; юг: имот № 101028, запад: имот № 000589, за която е съставен АЧОС № 1839/08.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1593,00 кв.м., имот с № 103005 в местността “Харманите” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000181, имот № 000171; изток: имот № 103006, имот № 000179; юг: имот № 000179, запад: имот № 103004, имот № 000181, за която е съставен АЧОС № 1840/08.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 6559,00 кв.м., имот с № 105007 в местността “Харманите” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 105006; изток: имот № 000673; юг: имот № 000672, запад: имот № 000177, за която е съставен АЧОС № 1177/28.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1198,00 кв.м., имот с № 106009 в местността “Харманите” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста (0.383) и пета (0,815) при неполивни условия, при граници север: имот № 106010, имот № 106004; изток: имот № 106008; юг: имот № 000171, запад: имот № 106010, за която е съставен АЧОС № 1841/08.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2601,00 кв.м., имот с № 134020 в местността “Донкова Могила” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 134019, имот № 000145; изток: имот № 000145; юг: имот № 134021, имот № 134025, запад: имот № 134025, имот № 134026, за която е съставен АЧОС № 1842/09.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3883,00 кв.м., имот с № 134023 в местността “Донкова Могила” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 000696, имот № 134024, имот № 000141, имот № 134022; изток: имот № 134022; юг: имот № 000139, запад: имот № 000696, за която е съставен АЧОС № 1835/07.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 5151,00 кв.м., имот с № 136015 в местността “пашова пътека” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 136014; изток: имот № 000598; юг: имот № 000598, запад: имот № 000698, за която е съставен АЧОС № 1843/09.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 654,00 кв.м., имот с № 138053 в местността “Пашова пътека” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 138052; изток: имот № 000702; юг: имот № 000702, имот № 000701, запад: имот № 000701, за която е съставен АЧОС № 1844/09.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 607,00 кв.м., имот с № 144027 в местността “Върбата” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета при неполивни условия, при граници север: имот № 144028; изток: имот № 144025; юг: имот № 144025, имот № 000564, запад: имот № 000564, за която е съставен АЧОС № 1845/09.05.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1400,00 кв.м., имот с № 148025 в местността “Върбата” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория девета (0.895) и пета (0.505) при неполивни условия, при граници север: имот № 148043, имот № 000561; изток: имот № 000709; юг: имот № 000709, имот № 148041, запад: имот № 148041, имот № 148026, за която е съставен АЧОС № 1846/09.05.2013 г.; с позиция 34 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 51,722 дка, с начален годишен наем 520,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  16.08.2013 г. от 11,00 часа за  обект “А” от 11,10 часа за обект “Б” от 11,20 часа за обект “В” и от 11,30 часа за обект “Г” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 23.08.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 23.07.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220