Отдаване под наем на общински имоти в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2042/05.09.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

обект “А”: с позиция 20 от приложение 9 на Годишната програма част от първи етаж от масивна двуетажна сграда с предназначение “търговски обект” / магазин за хранителни стоки / с. Долно Изворово в кв. 27, УПИ - І с площ от 79,47 кв.м. с начален месечен наем в размер на 177,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

обект “Б” - с позиция 7 от приложение 9 на Годишната програма обществена тоалетна на един етаж  - полуподземен, масивна конструкция с обща площ от 57,00 кв.м находяща се в кв. 188 с пл. № 8338 по плана на гр. Казанлък  / улица на услугите/ с начален месечен наем в размер на 154,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  30.09.2013 г. от 12,00 за обект “А” и от 12,10 ч. за обект “Б”  в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 07.10.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12,30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 120,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 09.09.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220