Отдаване под наем на общинска земеделска земя

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2128/17.09.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинска земеделска земя, както следва: общинска земеделска земя с обща площ от 4766,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 043015 в местността “Казбал дере” в землището на с. Голямо Дряново с ЕКАТТЕ 15864, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия.Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при граници север: имот № 043014; изток: имот № 000157; юг: имот № 000148, запад: им. № 043013, имот № 043012, имот № 043010, за която е съставен АЧОС  № 749/13.04.2010 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4501,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 058010 в местността “Дермен дере” в землището на с. Голямо Дряново с ЕКАТТЕ 15864, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане  на трайни и временни постройки  и трайни насаждения. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при граници север: имот № 000165; изток: имот № 058025; имот № 058012, имот № 00176, юг: имот № 000176, запад: им. № 058009, за която е съставен АЧОС  № 745/12.04.2010 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3220,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 062002 в местността “Казбал дере” в землището на с. Голямо Дряново с ЕКАТТЕ 15864, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при граници север: имот № 062001; изток: имот № 000157; юг: имот № 000197, запад: им. № 000197, за която е съставен АЧОС № 729/07.04.2010 г.: общинска земеделска земя с обща площ от 5694,00 кв.м., представляваща поземлен имот с № 063002 в местността “Коритото” в землището на с. Голямо Дряново с ЕКАТТЕ 15864, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория пета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, при граници север: имот № 000174; изток: имот № 063003; юг: имот № 000189, запад: им. № 000197, имот № 063001, за която е съставен АЧОС  № 746/13.04.2010 г.Всички с обща площ от 18,181 дка с позиция 38 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 357,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  11.10.2013 г. от 12,00 часа за в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 18.10.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 01.10.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220