Местни избори 2023

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Копринака

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2217/04.10.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинска земеделска земя, както следва:

обект “А” - общинска земеделска земя с обща площ от 412,00 кв.м., имот с №  104066 в местността “Валът” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10m от двете страни до крайните проводници  или на 11m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.  При граници север: имот № 104025; изток: имот № 000057; юг: имот № 000057, имот № 000059; запад: им. № 104023, за която е съставен АЧОС № 1282/18.05.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3241,00 кв.м., имот с №  108052 в местността “Ерликая” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 108025, имот № 108026; изток: имот № 108051; юг: имот № 000493; запад: им. № 108053, за която е съставен АЧОС № 1290/18.05.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 289,00 кв.м., имот с № 115003 в местността “Деветте могили” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000497; изток: имот № 115006; юг: имот № 115004; запад: им. № 115002, за която е съставен АЧОС № 1285/18.05.2012 г.; с позиция 16 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., Всички с обща площ от 3.942 дка с начален годишен наем в размер на 83,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект”Б” - общинска земеделска земя с обща площ от 801,00 кв.м., имот с №  095116 в местността “Топ кория” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 095001; изток: имот № 000048; юг: имот № 095003; запад: им. № 095087, за която е съставен АЧОС № 1286/18.05.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 335,00 кв.м., имот с № 026005 в местността “Машатлъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 026004, имот № 026003; изток: имот № 026006; юг: имот № 026012; запад: им. № 000372, за която е съставен АЧОС № 1283/18.05.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1500,00 кв.м., имот с №  101022 в местността “Лагера” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия, при граници север: имот № 101023; изток: имот № 101024; юг: имот № 101021; запад: им. № 000070, за която е съставен АЧОС № 1288/18.05.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3406,00 кв.м., имот с № 085038 в местността “Кара гьол” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия, при граници север: имот № 000468, имот № 085015; изток: имот № 000257; юг: имот № 085041, имот № 085040, имот № 085039; запад: им. № 000468, за която е съставен АЧОС № 1337/07.06.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 923,00 кв.м., имот с №  087005 в местността “Малката река” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. При граници север: имот № 000067; изток: имот № 000067, имот № 087006; юг: имот № 087007, имот № 087008; запад: им. № 087004, за която е съставен АЧОС № 1338/07.06.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3000,00 кв.м., имот с №  020010 в местността “Каваклъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия, при граници север: имот № 020009; изток: имот № 000378; юг: имот № 000347; запад: им. № 000339, за която е съставен АЧОС № 639/26.11.2008 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 12960,00 кв.м., имот с №  020009 в местността “Каваклъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия, при граници север: имот № 020004, имот № 020007; изток: имот № 000378; юг: имот № 000082, имот № 020010; запад: им. № 000339, за която е съставен АЧОС № 638/26.11.2008 г.; с позиция 17 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., Всички с обща площ от 22,925 дка с начален годишен наем в размер на 478,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “В”-  общинска земеделска земя с обща площ от 133,00 кв.м., имот с № 070001 в местността “Малките ливади” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000453, имот № 000240; изток: имот № 000240; юг: имот № 000240, имот № 070002; запад: им. № 000453, за която е съставен АЧОС № 937/21.04.2012 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1603,00 кв.м., имот с №  014001 в местността “Малката река” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10m от двете му страни до крайните проводници или 11m от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б”. Забранява се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 000068; изток: имот № 014002; юг: имот № 014003; запад: им. № 000001, за която е съставен АЧОС № 1043/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1013,00 кв.м., имот с №  014013 в местността “Малката река” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10m от двете му страни до крайните проводници или 11m от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. При граници север: имот № 014012; изток: имот № 014016; юг: имот № 014014; запад: им. № 000001, за която е съставен АЧОС № 1044/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4493,00 кв.м., имот с №  014025 в местността “Малката река” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10m от двете му страни до крайните проводници или 11m от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. При граници север: имот № 014019; изток: имот № 000066; юг: имот № 014016; запад: им. № 014012, имот № 014011, имот № 014010, имот № 014009, имот № 014008, за която е съставен АЧОС № 1045/06.12.2011 г.; с позиция 18 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., Всички с обща площ от 7,242 дка с начален годишен наем в размер на 152,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Г” – общинска земеделска земя с обща площ от 2566,00 кв.м имот с № 000416 в местността “Явл.:И887” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия, при граници север: имот № 000130; изток: имот № 000130; юг: имот № 000415; запад: им. № 000415, имот № 000213, за която е съставен АЧОС № 956/01.06.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4402,00 кв.м., имот с № 000421 в местността “Явл.:И887”в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия. При граници север: имот № 000560, имот № 170001; изток: имот № 000199; юг: имот № 000422, имот № 000117; запад: им. № 000117, за която е съставен АЧОС № 931/20.04.2011г.; общинска земеделска земя с обща площ от 87,00 кв.м., имот с № 017001 в местността “Каваклъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 000001, имот № 000339; изток: имот № 000001; юг: имот № 017002; запад: им. № 000339, за която е съставен АЧОС № 930/20.04.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1154,00 кв.м имот с №  116014 в местността “Деветте могили” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория четвърта при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.  При граници север: имот № 116037, имот № 116016; изток: имот № 116015; юг: имот № 000500; запад: им. № 116037, за която е съставен АЧОС № 934/20.04.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 016012,00 кв.м., имот с № 000421 в местността “Лагера” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 016011; изток: имот № 016008; юг: имот № 000065; запад: им. № 000001, за която е съставен АЧОС № 1040/20.04.2011 г.;с позиция 19 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 9,115 дка. С начален годишен наем в размер на 177,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Д” – общинска земеделска земя с обща площ от 1988,00 кв.м., имот с № 000220 извън регулация в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – лозе, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. При граници север: имот № 000537; изток: имот № 000537; юг: имот № 000537; запад: им. № 000537, за която е съставен АЧОС № 936/21.04.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1884,00 кв.м., имот с №  000219 извън регулация в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – лозе, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. При граници север: имот № 000537; изток: имот № 000537; юг: имот № 000537; запад: им. № 000537, за която е съставен АЧОС № 939/21.04.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2961,00 кв.м., имот с № 000217 извън регулация в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – лозе, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. При граници север: имот № 000215; изток: имот № 000537; юг: имот № 000537; запад: им. № 000537, за която е съставен АЧОС № 932/20.04.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1293,00 кв.м., имот с №  000222 извън регулация в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия. При граници север: имот № 000223; изток: имот № 106020, имот № 106021, имот № 106022; юг: имот № 000329; запад: им. № 000054, имот № 000214, за която е съставен АЧОС № 959/01.06.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1862,00 кв.м., имот с №  000218 извън регулация в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – лозе, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. При граници север: имот № 000537; изток: имот № 000537; юг: имот № 000537; запад: им. № 000537, за която е съставен АЧОС № 938/21.04.2011 г.; с позиция 20 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 9,988 дка, с начален годишен наем 143,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект „Е” - общинска земеделска земя с обща площ от 492,00 кв.м., имот с № 010022 в местността „Над село” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 010021; изток: имот № 010023; юг: имот № 000355; запад: им. № 000355, имот № 000525, за която е съставен АЧОС № 976/15.07.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 127,00 кв.м., имот с № 010023 в местността „Над село” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 000525; изток: имот № 000525; юг: имот № 000525; запад: им. № 010022, за която е съставен АЧОС № 975/15.07.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 154,00 кв.м., имот с №  010024 в местността „Над село” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 000355; изток: имот № 000525; юг: имот № 000525; запад: им. № 000001, за която е съставен АЧОС № 974/15.07.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3007,00 кв.м., имот с №  042001 в местността „Под корията” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. При граници север: имот № 000158, имот № 000100; изток: имот № 042002; юг: имот № 000098; запад: им. № 000394, за която е съставен АЧОС № 1049/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1719,00 кв.м., имот с № 029001 в местността „Машатлъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 000439; изток: имот № 000339; юг: имот № 156001; запад: им. № 156001, за която е съставен АЧОС № 1048/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 339,00 кв.м., имот с №  025002 в местността „Машатлъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета при неполивни условия. При граници север: имот № 025001; изток: имот № 025013; юг: имот № 025003; запад: им. № 000084, за която е съставен АЧОС № 1046/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2500,00 кв.м., имот с № 013017 в местността „Адалъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта (0,724)и трета (1.776), при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 013016; изток: имот № 000063; юг: имот № 013018; запад: им. № 013012, за която е съставен АЧОС № 1042/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 530,00 кв.м., имот с № 013002 в местността „Адалъка” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета, при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Санитарно - охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 013001, имот № 000041; изток: имот № 000041; юг: имот № 013003, имот № 013004; запад: им. № 013004, за която е съставен АЧОС № 1041/06.12.2011 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 346,00 кв.м., имот с №  044007 в местността „Под корията” в землището на с. Копринка, с начин на трайно ползване – нива, категория трета, при неполивни условия. При граници север: имот № 044006; изток: имот № 000397; юг: имот № 000397; запад: им. № 000097, за която е съставен АЧОС № 1102/21.01.2011 г. с позиция 21от приложение 11 на ГПУРИОС за 2013 г.Всички с обща площ от 9,214 дка с начален годишен наем 194,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  05.11.2013 г. от 11,00 часа, за обект “А” от 11,10 часа за обект “Б” от 11,20 часа за обект “В”, от 11,30 часа за обект “Г” , от 11,40 часа за обект „Д” и от 11,50 часа за обект „Е” в сградата на община Казанлък в стая № 21.Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 12.11.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

 

публ. на 08.10.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220