Отдаване под наем на общинска земеделска земя

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2317/21.10.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, както следва:

обект “А” - общинска земеделска земя с обща площ от 5016,00 кв.м.,поземлен имот № 102005 в местността “Под село” в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000589, имот № 102004; изток: имот № 000622; юг: имот № 000622, имот № 000589, запад: им. № 000589, за която е съставен АЧОС № 1892/30.05.2013 г.; с позиция 40 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 63,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Б” - общинска земеделска земя с обща площ от 500,00 кв.м., поземлен имот с № 016054 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 016079, имот № 016125, имот № 016047; изток: имот № 016047, имот № 016055; юг: имот № 016055, имот № 016061, имот № 016062, запад: им. № 016078, имот № 016079, за която е съставен АЧОС № 1815/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1282,00 кв.м., поземлен имот с № 013004 в местността “Турски Гробища” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 000028, имот № 013001, имот № 013002, имот № 013003, имот № 000376; изток: имот № 000054, имот № 000019; юг: имот № 000019, имот № 000028, запад: им. № 000028, за която е съставен АЧОС № 1816/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1190,00 кв.м., поземлен имот с № 016122 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 016005, имот № 000188; изток: имот № 016123; юг: имот № 016035, запад: им. № 016005, за която е съставен АЧОС № 1817/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1501,00 кв.м., поземлен имот с № 016109 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m  от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. При граници север: имот № 016102, имот № 016103; изток: имот № 016108; юг: имот № 016110, запад: им. № 000271, за която е съставен АЧОС № 1818/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4554,00 кв.м., поземлен имот с № 016006 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 000184, имот № 016007, имот № 015008; изток: имот № 000184; юг: имот № 000189, имот № 016009, имот № 016126, имот № 016128, имот № 016123, имот № 000188, запад: им. № 016005, за която е съставен АЧОС № 1819/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3740,00 кв.м., поземлен имот с № 016025 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016026; изток: имот № 016019, имот № 016020, имот № 016021, имот № 016022, имот № 016023; юг: имот № 016023, имот № 016024, запад: им. № 016045, имот № 016044, имот № 016027, имот № 016043, за която е съставен АЧОС № 1820/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1230,00 кв.м., поземлен имот с № 016033 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016123, имот № 000187, имот № 016128; изток: имот № 016032; юг: имот № 016031, имот № 000187, запад: им. № 000187, имот № 016034, за която е съставен АЧОС № 1821/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1007,00 кв.м., поземлен имот с № 016038 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016004, имот № 016036; изток: имот № 016039, имот № 016040; юг: имот № 016040, имот № 000185, имот № 016092, запад: им. № 016037, за която е съставен АЧОС № 1822/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1983,00 кв.м., поземлен имот с № 016041 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016040; изток: имот № 016028, имот № 016027; юг: имот № 016027, имот № 016042, запад: им. № 016091, имот № 016092, за която е съставен АЧОС № 1823/29.04.2013 г. общинска земеделска земя с обща площ от 3028,00 кв.м., поземлен имот с № 016073 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016065, имот № 016066, имот № 016129; изток: имот № 016068; юг: имот № 016070, имот № 016071, запад: им. № 016072, имот № 016074, за която е съставен АЧОС № 1824/29.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 597,00 кв.м., поземлен имот с № 016069 в местността “Селските ливади” в землището на с. Горно Изворово, с начин на трайно ползване – ливада, категория шеста при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. При граници север: имот № 016070, имот № 016068; изток: имот № 000190; юг: имот № 016134, запад: им. № 016070, за която е съставен АЧОС № 1825/29.04.2013 г. посочени в  позиция 27 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 20,612 дка. С начален годишен наем в размер на 217,00 лв. , който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  15.11.2013 г. от 11,00 за обект „А” и в 11,10 часа за обект „Б” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 22.11.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12,30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

публ. на 21.10.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220