Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Розово

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2511/15.11.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на :

обект “А” - общинска земеделска земя с обща площ от 1999,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 008036 в местността “Орешака” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 008032, имот №008033; изток: имот № 008023; юг: имот № 000077, запад: им. № 008038, за която е съставен АЧОС № 1752/14.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 979,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 065010 в местността “Караисаково” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 065051, имот № 065009; изток: имот № 065009, имот № 000202; юг: имот № 000202, имот № 065006, запад: им. № 065006, имот № 065052, за която е съставен АЧОС № 1747/12.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2164,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 051008 в местността “Топраклъка” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11 m  от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Граници: север: имот № 051007, имот № 000073; изток: имот № 000073, имот № 000153; юг: имот № 000153, запад: им. № 000153, за която е съставен АЧОС № 1742/04.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2966,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 051019 в местността “Топраклъка ” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 051011, имот №051010; изток: имот № 051010, имот № 051014, имот № 051020; юг: имот № 051012, имот № 000259, запад: им. № 000259, за която е съставен АЧОС № 1741/04.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1240,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 008018 в местността “Орешака” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 008053; изток: имот № 008017, имот № 000221; юг: имот № 000221, запад: им. № 008035, за която е съставен АЧОС № 1740/04.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2127,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 042054 в местността “Узун ада” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия. Имота е образуван от имот № 042041. Върху имота има следните ограничени: 4 Санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „В”. Има ограничителен характер по отношение на селско – стопанската дейност. Граници на имота: север: имот № 042053; изток: имот № 000028; юг: имот № 000028, запад: им. № 000018, за която е съставен АЧОС № 1739/04.03.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1000,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 033009 в местността “Дерелика” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория шеста при неполивни условия, при граници север: имот № 033027; изток: имот № 033034; юг: имот № 033005, запад: им. № 000021, за която е съставен АЧОС № 1738/04.03.2013 г.; Всички с обща площ от 12,475 дка с позиция 28 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г., с начален годишен наем в размер на 156,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Обект “Б” - общинска земеделска земя с обща площ от 458,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 063007 в местността “Бяла глина” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория седма при неполивни условия, при граници север: имот № 063011; изток: имот № 063010; юг: имот № 063009, имот № 063008, запад: им. № 000230, за която е съставен АЧОС № 842/22.11.2010 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 222,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 019003 в местността “Алан тарла” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: землищна граница; изток: землищна граница, имот № 019004; юг: имот № 019004, запад: им. № 000104, за която е съставен АЧОС № 1803/24.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 709,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 024019 в местността “Алан тарла” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория пета при неполивни условия, при граници север: имот № 024020, имот № 024018; изток: имот № 024018, имот № 000141; юг: имот № 024028, запад: им. № 024020, за която е съставен АЧОС № 1802/24.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 356,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 010020 в местността “Орешака” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 000106, имот № 010016; изток: имот № 010016; юг: имот № 000105, запад: им. № 000106, за която е съставен АЧОС № 1801/24.04.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1760,00 кв.м., представляваща поземлен имот № 011018 в местността “Воденицата” в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, с начин на трайно ползване – нива, категория десета при неполивни условия, при граници север: имот № 011009; изток: имот № 011019; юг: имот № 000090, запад: им. № 011008, за която е съставен АЧОС № 1800/24.04.2013 г.; посочени в  позиция 29 от приложение 11 от ГПУРИОС за 2013 г. Всички с обща площ от 3,505 дка. С начален годишен наем в размер на 40,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  03.12.2013 г. от 12,10 часа за обект ”А”,  от 12,20 часа, за обект “Б”, в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 10.12.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220