Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Кънчево и гр. Шипка

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 164/22.01.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински  земеделски земи, както следва:

общински обект “А”- общинска земеделска земя с обща площ от 1961,00 кв.м., имот с № 068034 в местността “Караисаково” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.  Граници на имота: север: имот № 068035; изток: имот № 068032; юг: имот № 000135, имот № 068035, запад: им. № 000135, имот № 068035, за която е съставен АЧОС  № 2043/30.10.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1899,00 кв.м., имот с № 068014 в местността “Караисаково” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Граници на имота:север: имот № 068013, имот № 000136; изток: имот № 000136; юг: имот № 000136, имот № 068015, запад: им. № 068015, имот № 068013, за която е съставен АЧОС  № 2042/30.10.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3499,00 кв.м., имот с № 068011 в местността “Караисаково” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Граници на имота:север: имот № 000223; изток: имот № 000223, имот № 000136, имот № 068012; юг: имот № 068012, имот № 000223, запад: им. № 000223, за която е съставен АЧОС  № 2041/30.10.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 11115,00 кв.м., имот с № 068001 в местността “Караисаково” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Граници на имота:север: имот № 000198; изток: имот № 000198, имот № 068002; юг: имот № 068002, имот № 090002, запад: им. № 090002, имот № 090001, имот № 000198, за която е съставен АЧОС  № 2038/30.10.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 7302,00 кв.м., имот с № 066030 в местността “Мишелика” в землището на с. Кънчево, с начин на трайно ползване – овощна градина, категория седма при неполивни условия. Върху имота има следните ограничения: 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Граници на имота:север: имот № 066029; изток: имот № 000133; юг: имот № 000137, запад: им. № 066024, за която е съставен АЧОС  № 2037/30.10.2013 г. Всички с обща площ от 25,776 дка,  посочени в позиция 8 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2014 г., с начален годишен наем в размер на 408,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

обект “Б”- общинска земеделска земя с обща площ от 3451,00 кв.м., имот с № 000222 в землището на гр. Шипка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория девета (2,347), шеста (1,104) при неполивни условия, при граници север: имот № 000253, имот № 000251, имот № 000250, имот № 000260, имот № 000333; изток: имот № 000223; юг: имот № 000225, запад: им. № 000225, имот № 000253, за която е съставен АЧОС  № 2088/02.12.2013 посочен в ГПУРИОС за 2014 г. в приложение 11, позиция 28. С начален годишен наем за всички в размер на 35,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  21.02.2014 г. от 12,00 за обект “А” и от 12,10 ч. за обект “Б”  в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 28.02.2014 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220