Отдаване под наем на общински павилион в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 288 от 05.02.2014 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следният общински павилион: с позиция № 1 от Приложение № 13 – общински павилион № 4 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. "23 ПШП", на Микропазар "АБАЯТА" с обща площ от 4.00 кв.м. с начален месечен наем от 18.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от първоначалната цена, а именно 9.00 лв.

Оглед на обекта – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 80.00 лв. без ДДС.

Публичният търг да се проведе на 18.02.2014 год. от 11.00 часа в сградата на Община Казанлък, в стая № 21.

Документи ще се приемат до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг на Гише "Деловодството" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 25.02.2014 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.

Необходимите документи за участие в публичния търг се подават на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.

За допълнителна информация на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък или на тел: 0431/9-82-21.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220