Отдаване под наем на общински земеделски земи в землището на с. Дунавци

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 464/04.03.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински  земеделски земи, както следва:

общински обект “А”- общинска земеделска земя с обща площ от 1472,00 кв.м., имот с № 085020 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085019; изток: имот № 000085; юг: имот № 085021; запад: им. № 085013, за която е съставен АЧОС  № 1725/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4399,00 кв.м., имот с № 085021 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085013, имот № 085020; изток: имот № 000085; юг: имот № 085022; запад: им. № 085011, имот № 085013, за която е съставен АЧОС  № 1729/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 4547,00 кв.м., имот с № 085022 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085021; изток: имот № 000085; юг: имот № 085023; запад: имот № 000318, им. № 085011, за която е съставен АЧОС  № 1733/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3043,00 кв.м., имот с № 085023 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци  , с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085022; изток: имот № 000085, имот № 000320; юг: имот № 000320, имот № 085024; запад: им. № 000318, за която е съставен АЧОС  № 1728/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1901,00 кв.м., имот с № 085026 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085025; изток: имот № 000320; юг: имот № 085027; запад: им. № 000318, за която е съставен АЧОС  № 1727/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1798,00 кв.м., имот с № 085028 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085027; изток: имот № 000320; юг: имот № 085029; запад: им. № 000318, за която е съставен АЧОС  № 1726/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1800,00 кв.м., имот с № 085029 в местността “Батаклъка” в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия при граници на имота: север: имот № 085028; изток: имот № 000320; юг: имот № 000320; запад: им. № 000318, за която е съставен АЧОС № 1732/27.02.2013 г.; Всички с обща площ от 18,960 дка, посочени в позиция 6 от приложение 11 на ГПУРИОС за 2014 г., с начален годишен наем в размер на 332,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

обект “Б”- общинска земеделска земя с обща площ от 1398,00 кв.м., имот с № 094010 в местността „Тачарлъка“  в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 094009; изток: имот № 000221; юг: имот № 094011, запад: им. № 000111, за която е съставен АЧОС  № 1731/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 1105,00 кв.м., имот с № 096005 в местността „Тачарлъка“  в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 096004; изток: имот № 000220, имот № 000217, имот № 098001; юг: имот № 098001, имот № 000079, запад: им. № 000079, за която е съставен АЧОС  № 1734/27.02.2013 г.; общинска земеделска земя с обща площ от 3487,00 кв.м., имот с № 093007 в местността „Тачарлъка“  в землището на с. Дунавци, с начин на трайно ползване – ливада, категория четвърта при неполивни условия, при граници север: имот № 093006; изток: имот № 000180; юг: имот № 093008, запад: им. № 000110, за която е съставен АЧОС  № 1730/27.02.2013 г.; посочен в ГПУРИОС за 2014 г. в приложение 11, позиция 7. Всички с обща площ от 5,990 дка. С начален годишен наем за всички в размер на 105,00 лв., който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж годишно.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  27.03.2014 г. от 15,00 за обект “А” и от 15,10 ч. за обект “Б”  в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 02.04.2014 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220