Отдаване под наем на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение в гр. Казанлък /ул. “Стара планина“, срещу Поликлиниката/

На основание чл. 98, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка с Решение № 885 от 07.02.2014 год. на ОбС - Казанлък за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на:

- обект с позиция № 43 от Приложение № 13 – общински терен от 62.50 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в УПИ I – 8414 и 8415, кв. 179 "За озеленяване и ОДО" по плана на гр. Казанлък /ул. "Стара планина", срещу Поликлиниката/ с начален месечен наем от 400.00 лв. /четиристотин лева/.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 200.00 лв. /двеста лева/.

Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Конкурсната документация се закупува от Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на Центъра, в срок до 14.03.2014 год. до 12.30 часа, срещу цена в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ без ДДС в брой на касата на Общината, а за втора дата до 12.30 часа на 04.04.2014 год.

Публично оповестеният конкурс да се открие на 20.03.2014 год. от 11.00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", № 6 в стая № 21.

Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова долина", № 6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

При липса на кандидати – втора дата – 10.04.2014 год., при същите условия.

Необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс се подават на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

За допълнителна информация на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък или на тел: 0431/9-82-21.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220