ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В Поземлен имот № 105053, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. КОПРИНКА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

РЕШЕНИЕ № 985, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 2
8.05.2014 г., Протокол № 48

1.      Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №105053, местност „Валът” в землището на с. Копринка с ЕКАТТЕ: 38563, граничещ с Поземлени имоти: №105037–нива, №105038–нива, №105039– нива, №105052–нива, №000492–полски път, №105075–нива, №105076–нива, №105077–нива, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Обществено и делово обслужване – духовен образователен център, сгради за настаняване и парк“.

2.      Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220