ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЗ за квартал. 254 по плана на гр. Казанлък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  18.06. 2014г.

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Атанас Георгиев Заров, собственик на имот 6197, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Евгения Василева Иванова  собстеник  на имот 6197, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Мария Николова Вълкова собственик на имот 6197, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Мишел Волф собственик на имот 6200, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Джоана Марш Волф собственик на имот 6200, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Добромир Стефанов Митев собственик на имот 6200, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Драгостин Димитров Митев собственик на имот 6200, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Никола Проданов Петров собственик на УПИ II-6189, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Тоньо Митев сарътонев собственик на УПИ II-6189, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

Илиян Борисов Дончев собственик на УПИ XVIII-6191, кв. 254 по плана на гр.Казанлък,

че е изработен проект за изменение на план за регулация, план за улична регулация и план за застрояване на част от квартал 254 по плана на гр. Казанлък, относно урегулирани поземлени имоти  : I- 6190, IV – За ЖС и II – 6189.

           В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Казанлък.

инж.ДАНИЕЛА КОЕВА/П/

Зам.Кмет на Община Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220