ОБЯВЛЕНИЕ ЗА изменение на план за регулация на част от квартал 59 по плана на с. Ясеново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  01.07. 2014г.

               Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Тошо Стефанов Гавазов собственик на УПИ VI-53, кв. 59 по плана на  с. Ясеново

Бойка Иванова Сребчева наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Пенка Иванова Георгиева наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Йонка Донева Иванова наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Цанка Донева Пенчева наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Стефанка Димитрова Мирчева наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Радка Димитрова Цанева наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Донка Димитрова Маркова наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

Христо Венков Михайлов наследник на Доньо Иванов Донев   собстеник  на УПИ ХI-59 кв. 59 по плана на с. Ясеново,

че със Заповед № 1063/02.06.2014г.. на Кмета на Община Казанлък е одобрен изменение на план за регулация на част от квартал 59 по плана на с. Ясеново.  Промяна на вътрешните регулационни граници / които се връщат по имотни граници/ между УПИ V – 55, IV – 56, с VIII – 54, IX – 523, X – 524,  XI-59  и обединява УПИ IV- 56 с V-55 в общ УПИ IV-554, за чисто производствена дейност. План за застрояване за новообразувания  УПИ IV-554 за чисто производствена дейност.

           В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

           Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт, относно законосъобразността му, по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ  в   14-дневен срок от деня на получаването й, пред Старозагорския Административен съд чрез Община Казанлък, с жалба или възражение подадено в два екземпляра. При явяване в Общината носете настоящото съобщение.

инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

Зам.кмет на  Община Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220