ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ по плана на с.Овощник, с.Розово

обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията:

РЕШЕНИЕ 1002

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол № 50

1.    Изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на разпределителни газопроводи в полза на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ЕАД с работно налягане 10 bar от полиетиленови тръби Ф110, Ф90, Ф63 и Ф32мм преминаващи през общински поземлени имоти, съгласно приложения чертеж на трасетата, изработен върху КВС, както следва:

1.1.   В землището на гр.Казанлък с ЕКАТТЕ: 35167:
 ПИ № 000427-пътища IV клас, публична общинска собственост; №000428 - напоителни канали, частна общинска собственост.

1.2.  В землището на с.Овощник с ЕКАТТЕ: 53179:

ПИ №000073 - пътища IV клас, публична общинска собственост; №000149 - полски пътища, публична общинска собственост; №000150 - полски пътища, публична общинска собственост; №055021 - пасища,мери, публична общинска собственост.

1.3.  В землището на с.Розово с ЕКАТТЕ: 62983:

ПИ №000026 - полски пътища, публична общинска собственост; №000027 - полски пътища, публична общинска собственост.

2.    Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут на частта от газопровода по т.1, преминаваща през Поземлен имот №055021-пасище,мера, публична общинска собственост в землището на с.Овощник с ЕКАТТЕ: 53179.

3.    Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.2 – две години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

4.    Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Казанлък“,  подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия за газоснабдяване на кв.Казанлъшки минерални бани, ГПСОВ (пречиствателна станция) и с. Овощник“, преминаващ през имоти по КВС на землища на гр. Казанлък, с. Розово и с. Овощник.

5.    Одобрява заданието, съставено от Възложителя за изработката на ПУП - ПП по т .4.

Председател на ОбС Казанлък /П/                                                                                         Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220