ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ на Поземлени имоти №000667 и №000668 в землището на гр.Казанлък

 

 на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:

 

 

РЕШЕНИЕ №1017
 

 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на  Поземлени имоти №000667 и №000668  в землището на гр.Казанлък, с ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, при граници:

- на Имот №000667 -  Имоти №000674 – ведомствен път, №000668 - стр.материали, №000321 - др.селскост. територии и  №000585–местен път;

-  на Имот №000668 – Имоти  №000667 – стр.материали, №000321- др.селскост. територии, № 000003 - машинна пром., №000669 – стр.материали, №000670 – стр.материали и №000674 - ведомствен път с предназначение „За строителни материали и производствени и складови дейности“.

2.  Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220