ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе за външно ел. захранване до ПИ №109021 в землището на с. Копринка

 

 на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:

 

 

РЕШЕНИЕ №1019


 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50

 

 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на трасе за външно ел. захранване до Поземлен имот №109021, в землището на с.Копринка с ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220