Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Тошка Стефанова Влахова , собственик на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново,

Мира Рафаилова Дракова   собстеник  на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново,

Деяна Рафаилова Дракова   собстеник  на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново,

Соня Николова Матева   собстеник  на УПИ V-251, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново,

 

че със Заповед № 1359/03.07.2014г.. на Кмета на Община Казанлък е одобрен изменение на план за регулация на част от квартал 31 по плана на с. Голямо Дряново , като се променя отреждането на урегулиран поземлен имот III-249 от „за жилищно строителство“ в „за парк за отдих, детска площадка и спорт“ както е показано на чертежите.

           В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

           Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт, относно законосъобразността му, по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ  в   14-дневен срок от деня на получаването й, пред Старозагорския Административен съд чрез Община Казанлък, с жалба или възражение подадено в два екземпляра.

 

 

 

 

/П/ инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

     Зам.кмет на  Община Казанлък

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220