Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Детелин Иванов Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

Иван Нанев Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

Атанаска Бялкова Чернева , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

Димитър Нанев Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

Никола Генчев Николов , собственик на УПИ ХIV-5276, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

 

че със Заповед № 842/23.04.2014г.. на Кмета на Община Казанлък е одобрен изменение на план за регулация относно урегулиран поземлен имот / УПИ/  XIII-5271,5272 квартал 11 по плана на гр. Казанлък с промяна предназначението от „за жилищно строителство“   в смесено предназначение  за „ жилищно строителство и обществено и делово обслужване“ и изменение на  план за застрояване с предвиждане на свързано ниско-етажно застрояване както е показано на чертежите.

           В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

           Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт, относно законосъобразността му, по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ  в   14-дневен срок от деня на получаването й, пред Старозагорския Административен съд чрез Община Казанлък, с жалба или възражение подадено в два екземпляра.

 

/ П / инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

Зам.кмет на  Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220