Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Евгений Христов Назъров , собственик на ПИ 6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък,

Петя Нанева Назърова , собственик на ПИ  6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък,

Емануил Донев Бастрев , собственик на ПИ 6266, кв. 256 по плана на гр. Казанлък,

Мариана Дончева Пейкова , собственик на ПИ 6266, кв. 11 по плана на гр. Казанлък,

 

че е изработен проект за изменение на план за регулация за урегулиран поземлен имот I – за жилищно строителство и КОО – отделяне на поземлен имот  № 6263 в отделен урегулиран поземлен имот  III- 6263 за жилищно строителство и КОО . План на застрояване за  УПИ III- 6263 с предвиждане за свързано ниско етажно застрояване с II- 6262 в квартал 256 гр. Казанлък.

 

           В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Казанлък.

 

/ П /инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

Зам.кмет на  Община Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220