ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-План за застрояване на Поземлен имот №000640, находящ се в местността 'Търниченски ливади', с начин на трайно ползване 'Паркинг' в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, общ. Казанлък

 

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

 

РЕШЕНИЕ №1052

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51


 

1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на

Поземлен имот (ПИ) №000640, местност „Търниченски ливади“ с начин на трайно ползване  „Паркинг“,  с площ 15.194 дка при граници и съседи следните ПИ: №000310 – път III клас, държавна собственост; №000308 и №000298 - полски пътища, публична общинска собственост; №037005, №037004, №037003 - ниви, частна собственост; №000665 - „Оранжерия“, частна собственост; №000655 - инд. застрояване, частна собственост и №000552 - „Жилищна територия, частна собственост, с цел промяна  предназначението на ПИ в „За обществено и делово обслужване и паркинг“ в предимно производствена зона.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220