ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура до Поземлен имот № 113193, находящ се в землището на с. Овощник с ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък

 

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,


 

 

РЕШЕНИЕ №1057
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51


 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план  Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на трасе за външно ел. захранване от съществуващо модулно ел.табло за присъединяване на обект „Преместваем обект – стая за охрана“ до Поземлен имот № 113193, в землището на с. Овощник с ЕКАТТЕ: 53179, община Казанлък.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220