ОБЯВЛЕНИЕ ЗА възлагане изработка на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000562, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1, изр. 2-ро и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.25, ал.3, т.3, предл. 2-ро от ЗСПЗЗ,  чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ, чл.3 от ЗОС, чл.8, т.1, хипот. 2-ра, предл. 7-мо от ЗУТ и §5, т.11 от ДР на ЗУТ и чл.4, ал.7, т.2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,

 РЕШЕНИЕ № 1031
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51

 1. В съответствие с представеният проект (скица-предложение), изразява предварително съгласие за разделяне на  ПИ № 000562, целия с площ от 47,745 дка и НТП „пасище, мера“, пета категория, на 8 отделни поземлени имота както следва: имот с проектен номер 01 - 1646 кв.м; имот с проектен номер 02 - 1327 кв.м; имот с проектен номер 03 – 1356 кв.м; имот с проектен номер 04 - 2196 кв.м; имот с проектен номер 05 - 524 кв.м, който да бъде присъединен към общински път гр.Крън - с.Х.Димитрово /уширение на пътното платно за спиране на автомобили/;  имот с проектен номер 06 - полски път с площ 2525 кв.м; имот с проектен номер 07 с площ от 27330 кв.м и имот с проектен номер 08 с площ от 10841 кв.м., като имоти с проектни номера 07 и 08 да останат с начин на трайно ползване - пасище, мера;

 2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на отделените по т.1 имоти с проектни номера 01, 02, 03 и 04 от „земеделска земя“ с НТП „пасище мера“ в отделни УПИ извън границите на урбанизираната територия с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности“;

 3. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на отделените по т.1 имоти с проектни номера 01, 02, 03 и 04 част от поземлен имот № 000562, /дял 01, дял 02, дял 03, дял 04/ в землището на гр.Крън, община Казанлък с цел промяна  предназначението им от „пасище, мера“ в отделни урегулирани поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности“.

 4. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 5. Предварителното съгласие по т.1 и т.2 е със срок на валидност две години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220