ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Гинка Стефанова Щерева

Обществен посредник на община Казанлък, избрана с Решение №694 от 30 юли 2013г. на Общински съвет Казанлък.

Институцията обществен посредник, регламентирана в чл.21а от 2003 г. в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е създадена за да дава една допълнителна гаранция за Гражданското общество.

На територията на община Казанлък институцията съществува от 2007г.Първият обществен посредник е госпожа Катя Киликчиева, избрана с Решение № 748 от 28 септември 2007 г. на Общински съвет.

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Казанлък, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Казанлък. Жалбите и сигналите трябва да бъдат писмени, подадени лично, с писмо по пощата или по електронна поща. Жалбата или сигналът трябва да съдържат името и постоянния адрес и телефон за връзка на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата или сигналът, времето, по което е извършено нарушението. Към жалбата или сигнала могат да бъдат приложени и писмени доказателства. Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат. Не се разглеждат жалби, които са в процес на разглеждане от съд или друга институция.

Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019