ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ.104 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  23.09. 2014г.

 

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Величка Петкова Кацарова, съсобственик на имот 3464, кв. 140 по плана на гр.Казанлък, с последен известен адрес ул. „Отец Паисий“, № 9, гр. Казанлък,

Мариана Иванова Бозева, съсобственик на имот 3463, кв. 140 по плана на гр.Казанлък, с последен известен адрес ул. „ Княз Борис“ 43, А, ет.2, ап.6,  гр. Стара Загора,

           че със Заповед № 1866/01.09.2014г.. на Кмета на Община Казанлък е одобрено  изменение на подробен устройствен план -  план за регулация  и план за застрояване на част от квартал 140 по плана на гр. Казанлък , относно разделяне на УПИ I – IV, IV-3468, V- 3469, VI-3470,3471 смесено предназначението на имота / за ЖС и магазини/.

           В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

          Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт, относно законосъобразността му, по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ  в   14-дневен срок от деня на съобщението и пред Старозагорския Административен съд чрез Община Казанлък, с жалба или възражение подадено в два екземпляра.

 

 

инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

Зам.кмет на  Община Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220