ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ.282 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  06.10. 2014г.

 

      Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

 

Боян Стоянов Белчев , съсобственик на имот 45, кв. 282 по плана на гр.Казанлък

 

Станимир Боянов Стоянов , съсобственик на имот 45, кв. 282 по плана на гр.Казанлък

 

и собствениците на УПИ I За обществено и жилищно строителство, кв. 282 по плана на гр.Казанлък,

 

           че със Заповед № 2071/24.09.2014г.. на Кмета на Община Казанлък е одобрено  изменение на подробен устройствен план -  план за регулация  и план за застрояване на част от квартал 282 по плана на гр. Казанлък , относно разделяне на УПИ I За обществено и жилищно строителство  на УПИ I - За обществено и жилищно строителство и гаражи и  IV-44 – за жилищно строителство и предвиждане на 2 групи масивни гаражи за 11 и 13 броя .   

 

          В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в служба Устройствени схеми и планове - стая 11 на Община Казанлък.

 

          Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт, относно законосъобразността му, по реда на чл.215, ал. 1 от ЗУТ  в   14-дневен срок от деня на съобщението и пред Старозагорския Административен съд чрез Община Казанлък, с жалба или възражение подадено в два екземпляра.

 

 

 

 

 

/п/инж.ДАНИЕЛА КОЕВА

 

Зам.кмет на  Община Казанлък

 

 

                  

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220