ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП-ПЗ ЗА КВ. 279 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

 

РЕШЕНИЕ №1056
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС, във вр. с чл.38 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл.51, ал.2 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за започване на процедура по изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ I - за обществено и жилищно строителство в кв. 279 по плана на град Казанлък при спазване изискванията на ЗУТ и в съответствие с представената скица-предложение, неразделна част от настоящото решение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220