ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КОПРИНКА

РЕШЕНИЕ №1130
на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и ал. 7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1.  Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на Трасе за външно ел. захранване от съществуващ Стълб № 468 на мрежа НН изв.“Б“ захранена от, ТП/БКТП 6 до Поземлен имот № 011020, местност „Адалъка“ в землището на с.Копринка, община Казанлък с ЕКАТТЕ: 38563.

2.  Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

3.  Изразява предварително съгласие за право на прокарване и предварително съгласие за определяне на трасе на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) №011020 от 1.199 дка, представляващ нива, собственост на Ана Ангелова Божкова. Трасето преминават през ПИ: № 000040 и № 000526 - Полски пътища, всички публична общинска собственост в местност „ Адалъка“, землище с.Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.

Предварителното съгласие важи  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220