ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ШЕЙНОВО

РЕШЕНИЕ №1131
на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и ал. 7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на

Поземлен имот с идентификатор 83106.502.754, местност „Чобан Чаир“ в землището на с.Шейново, Община Казанлък, граничещ с поземлени имоти с идентификатори: 83106.67.1 - нива, 83106.67.2 - нива, 83106.67.22 - нива, 83106.502.755 - стопански двор, 83106.502.758 - съществуащ път, с цел промяна предназначението на земята от „За друг вид производствен, складов обект “ в индивидуално застрояване за „За производствени и складови дейности“, в Предимно производствена територия, означена като (Пп).

2.    Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220