ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ №1153
на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2014 г., Протокол №56

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на  Поземлен имот № 600.612 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, село Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък, граничещ с Поземлени имоти: №№ 600.77 – нива, № 600.556 – нива, № 600.108 – полски път и  № 600.106 – полски път, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Вилен отдих“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220