ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.392А,457,457А ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ №1170
на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57

1. Разрешава изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулацията част от квартали 392А, 457 и 457А и изработване на такъв относно УПИ III-2310, УПИ IV-2309, УПИ V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал 392А, УПИ I-за озеленяване от квартал 457А и УПИ II-2251 от квартал 457 по плана за регулация на град Казанлък в съответствие с представена скица с предложение за изменението, както следва:

1.1. Заличава следните улични регулации и ги добавя към новообразувания Урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 457 по плана на гр. Казанлък:

1.1.1. Заличава улична регулация между о.т. 8007 и о.т. 2066;

1.1.2. Заличава улична регулация между о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а;

1.1.3. Заличава улична регулация между о.т. 3034а и о.т.3041, през о.т. 3034б, 3042, 3042а, 3042б и о.т. 3041;

1.1.4. Заличава улична регулация между о.т.3034 и о.т.3035;

1.2. Заличава УПИ III-2310, УПИ IV-2309, УПИ V-2303, УПИ IX-2303,УПИ VI-2314 и УПИ VII-2314 квартал 392А и ги добавя към новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-4910 – „За производствени и складови дейности”, кв. 457 по плана на гр. Казанлък;

1.3. Заличава УПИ I – „За озеленяване”, квартал 457А и го добавя към новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 4910, кв. 457 по плана на гр. Казанлък.

2. Преобразува предназначението на УПИ I – „За озеленяване”, квартал 457А по плана на гр. Казанлък от "Терен за озеленяване" в "Друг вид отреждане за производствени и складови дейности", след проведено обществено обсъждане по реда на чл. 127 ал. 1 от ЗУТ, както и променя от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи предварителен договор за прехвърляне на собственост върху 3 758 кв. метра, представляващи реални части от улица между о.т. 8007 и о.т. 2066; между о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а; между о.т. 3034а и о.т.3041, през о.т. 3034б, 3042, 3042а, 3042б и о.т. 3041; между о.т.3034 и о.т.3035 и включени в площта на новообразувания УПИ II - 4910, кв. 457 по плана на гр. Казанлък, 1482 кв.м, представляващи площите на УПИ III-2310, УПИ IV-2309 и УПИ VI-2314 в кв. 392А, които се добавят към новообразуваното УПИ II-4910 за производствени и складови дейности, кв. 457 по плана на гр. Казанлък, както и 2 131 кв.м, представляващи частта от УПИ I - за озеленяване - общинска собственост,  при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след одобрение изменението на ПУП, изработен в обхвата, посочен с т.1 от настоящото решение.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да възложи пазарна оценка за описаните в т.3 части от улицата между о.т. 8007 и о.т. 2066; между о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а; между о.т. 3034а и о.т.3041, през о.т. 3034б, 3042, 3042а, 3042б и о.т. 3041; между о.т.3034 и о.т.3035, с обща площ от 3 758 кв.м, 1482 кв.м, представляващи площите на УПИ III-2310, УПИ IV-2309 и УПИ VI-2314 в кв. 392А, които се добавят към новообразуваното УПИ II-4910, кв. 457 по плана на гр. Казанлък, както и 2 131 кв.м, представляващи частта от УПИ I - за озеленяване - общинска собственост, като същата пазарна оценка да бъде внесена в ОбС за определяне на окончателната пазарна цена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220