ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В КВ.238 и КВ.269 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1190

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

1. Дава разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от квартали 238 и 269 по плана на гр.Казанлък в съответствие с представената скица- предложение за изменението, както следва:

1.1. Изменение на План за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница между УПИ III-564 в кв.238 и УПИ I-за ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв.269, при което част от УПИ  I-за ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв.269  с площ от 230 кв.м ще се прехвърли към УПИ III-564 в кв.238.

1.2. Изменение на План за улична регулация на улица- тупик между о.т.1603 и 1605;     

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да възложи пазарна оценка за описаната в т.1.1 собственост върху 230 кв.м, като същата да се внесе в ОбС за определяне на окончателната пазарна цена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220