ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР И ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.212 И КВ.210 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1192

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

1. Дава разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от квартали 210 и 212 по плана на гр.Казанлък в съответствие с представената скица- предложение за изменението, както следва:

1.1. Изменение на План за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница за УПИ I- За жилищно строителство и КОО в кв.212 и УПИ I-за ЖС и полуподземни гаражи в кв.210 по плана на гр.Казанлък.

1.2. Изменение на План за улична регулация на улица между о.т.504 и 505;       

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220