ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1195

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

 

1.      Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 036006, местност „Стопански двор” в землището на с.Хаджидимитрово, Община Казанлък с ЕКАТТЕ: 77027, граничещ с Поземлени имоти: № 000166–Полски път, № 000095–Стопански двор, № 036005–Нива и № 036004–Нива, с предназначение „За ОДО и складови дейности“.

2.      Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220