ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩА НА ГР. КАЗАНЛЪК И С. БУЗОВГРАД

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : 

РЕШЕНИЕ 1198

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

 

1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Казанлък“, подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Казанлък – етап 2014“, преминаващ през имоти по КВС на землища на гр.Казанлък и с.Бузовград, Община Казанлък.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразяване предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на подземен разпределителен газопровод  в полза на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, преминаващ през общински поземлени имоти, съгласно приложен регистър, както следва:

3.1.  За газоснабдяване на Имот № 080019 в землището на гр.Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ: 35167, преминаващ през имоти:

№ 000054 - ведомствен път, публична общинска собственост; № 000436- полски път, публична общинска собственост, в землището на гр.Казанлък, местност „Големите ливади“;

3.2.  За газоснабдяване на Имот № 023009 в землището на с.Бузовград, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 0684 преминаващ през имоти:

№ 000172- полски път, публична общинска собственост в землището на с.Бузовград, местност „Зад Тунджа“; № 000314 - напоителни канали, частна общинска собственост в землището на гр.Казанлък, местност „Армагански път“.

4. Предварителното съгласие важи за срок от 2 (две) години.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220