ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КЪНЧЕВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1200

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 060011, местност „Кюклюка” в землището на с. Кънчево, Община Казанлък с ЕКАТТЕ: 40868, граничещ с Поземлени имоти: № 060010–нива, № 060012–нива, № 000115–полски път и № 000116–път IV клас, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Обществено и делово обслужване“ с нискоетажно свободно застрояване.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220