ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПЛАН СХЕМИ,ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ В МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1202

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, План – схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, комуникационно-транспортен план и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Имот № 260363, местност „Старите лозя” в землището на гр.Казанлък с ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, граничещ с Поземлени имоти: № 260362 – лозе, № 260349 – лозе, № 000109– полски път и № 000147 – полски път с цел промяна на предназначението на земята от „Изоставена нива“ в „За жилищни нужди“.

2.    Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220