ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В МЕСНОСТТА “КАСМЕРА“ ЗЕМЛЕЩЕТО НА ГР. КАЗАНЛЪК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1206

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на  поземлен имот № 073011 в землището град Казанлък, местност „Касмера“, код по ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, граничещ с Поземлени имоти:  № 073021 – изоставена нива, № 073020 – изоставена нива, № 000464 – полски път и  № 073010 – други складови терени, с цел промяна предназначението на земята от „изоставена нива“ в индивидуално застрояване за „Предимно производствена и складова дейност“ (Пп).

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220