ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.БУЗОВГРАД

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ 1232

на Общински съвет – Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол № 58

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот № 000349, находящ се в местността „Зад Тунджа”, в землището на с. Бузовград, Община Казанлък, ЕКАТТЕ 06848, с предназначение „За промишлени и складови дейности и строителни материали“, при граници: Поземлен имот № 000350 – Строителни материали; Поземлен имот № 000283 – Пасище, мера; Поземлен имот № 000008 – Път IV клас; Поземлен имот № 000335 – Местен път.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220