ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА

на основание на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1246
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.30, ал.3 от  ППЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 118004, местност „Малката кория”, в землището на с. Копринка, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 38563, граничещ с Поземлен имот № 000335 – пасище, мера,  Поземлен имот № 118003 – нива, Поземлен имот № 154010 – залесена територия и Поземлен имот № 118008 – нива, с цел промяна предназначението на земята от „Нива в индивидуално застрояване”  в „За жилищни нужди“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут с площ 122 кв. метра (дължина 25,65 метра, ширина средно 4,75 метра (през Поземлен имот № 000335 – пасище, мера - публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване и  водоснабдяване до Поземлен имот № 118004 – нива, седма (1.439дка) и пета (0.561) категория при неполивни условия с площ от 2 дка, местност „Малката кория“, в землището на с. Копринка с ЕКАТТЕ 38563.

4. Предварителното съгласие важи за срок от две години, считано от влизане в сила на решението.

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220