ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1283
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 61

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на  част /20 дка/ от Поземлен имот № 000004, находящ се в землището на гр. Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, граничещ с Поземлен имот: № 000285 – Пасище мера, Поземлен имот № 000284 – Полски път, Поземлен имот № 000005 – Животновъдна ферма, Поземлен имот № 000505 – Пасище, мера и Поземлен имот № 000504 – полски път, землищна граница на гр. Казанлък и с. Бузовград, с цел промяна на предназначението на земята от „Рибарник“ в „Индивидуално застрояване за „Ловно стрелбище за гладко-цевно оръжие и Обществено обслужване“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220