Удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

 Необходими за изпълнение на услугата документи: 

1.      Заявление по образец;

2.      Копие от документ за собственост или договор за наем;

3.      Копие от скица на имота/за дворно място/;

4.      Документ за платена такса.

Такса:   2.50лв.

Срок: 7 дни

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378