Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11-9/ Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и/или заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, Приета с ПМС 217/17.08.2015г.,обн. Държавен вестник бр.65 от 25.8.2015г.

Закон за туризма - чл. 169 и във връзка с чл. 168, ал. 2

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

-   Заявление по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи,удостоверяващи,че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност,включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

-    Декларация по образец, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

-    Копие на Удостоверение за категоризация;

-   Формуляр за определяне на категорията по образец, съгласно приложение № 9;

-   Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта по образец, съгласно приложение № 7  Копие на Удостоверение за категоризация;

-   Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;(Не е необходим за лица, които ще извършват настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, съгл.чл.129 ал.2 от ЗТ)

-   Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно,че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

-   Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация,стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

-   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

-   Копие на фактура за платена такса по Закона за туризма;

-   Всички копия на предоставени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "Вярно с оригинала", подпис и печат.

Срок на валидност: 5 години

Срок за разглеждане на документите: 14 дни

Такса: 150лв.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220